Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.galapagos.sklep.pl
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem: http://www.galapagos.sklep.pl (Sklep Internetowy”) prowadzony przez Qiu Maciej Nowaczyk, NIP 5213209790, REGON 363618351 („Sprzedawca”).


§ 1 Złożenie zamówienia
 • Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych („Klienci”).

 • Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego towarów („Towary”) oraz składania zamówień, niezbędny jest:

 • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową: INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME, SAFARI, OPERA

 • aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

 • Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 • Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru.

 • Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.

 • Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 • Klienci mogą również za pośrednictwem Sklepu Internetowego zamawiać Towary w celu osobistego odbioru w Punkcie Odbioru prowadzonym przez Sprzedawcę, zlokalizowanym w 02-389 Warszawa, al. Bohaterów Września 9 („Punkt Odbioru”). W takim przypadku zawarcie umowy sprzedaży Towaru, zapłata ceny oraz odbiór Towaru odbywają się w Punkcie Odbioru i nie stanowi to umowy zawieranej na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa. Strona Sklepu Internetowego służy w takim przypadku wyłącznie jako katalog oferowanych przez Sprzedawcę Towarów. Klient może zrezygnować z zakupu zamówionego w ten sposób Towaru przed zapłatą ceny sprzedaży za Towar.

 • Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i ustalenie szczegółów zamówienia, w szczególności: ilości Towarów, danych Klienta, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności itp., podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.

 • Po dokonaniu wyboru Towarów oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”.

 • Ceny Towarów podane na stronie Sklepu Internetowego w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Sprzedawcy.

 • Ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

 • Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, który zostanie wskazany Klientowi przed potwierdzeniem złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.

 • W przypadku gdy Towar ma zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z następujących form płatności:

 • gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, po dostarczeniu Towaru do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej;

 • gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru w Sklepie;

 • przed odbiorem zamówionego Towaru (płatność z góry) - przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. • W przypadku gdy Towar ma zostać dostarczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może dokonać płatności z góry: przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę.

§ 2 Realizacja zamówienia
 • Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

 • W przypadku gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient decyduje, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.

 • W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu 14 dni od dnia anulowania zamówienia.

 • Towary zamówione w Sklepie Internetowym są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 • Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wyjątkiem są dostawy do punktów odbioru osobistego takich jak: POP (punkty odbioru paczek) lub paczkomaty InPost gdzie godziny i dni otwarcia lub funkcjonowania mogą być wydłużone o czym informuje bezpośrednio firma przewozowa na swojej stronie internetowej. Cena przesyłki obejmuje jedną próbę doręczenia przesyłki Klientowi. Po nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia. W przypadku Towarów, w których płatność miała nastąpić przy odbiorze, po nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostanie w całości anulowane.

 • Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.

 • Doręczenie przesyłki Klientowi musi być potwierdzone pisemnym pokwitowaniem.

W momencie pokwitowania, na Klienta przechodzi prawo własności towarów oraz każde Ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, zwłaszcza ryzyko utraty lub zniszczenia.
Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki oraz ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych z tytułu transportu.
Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności kuriera protokołu Reklamacji.
§ 3 Odstąpienie od umowy
 • Klient będący konsumentem może bez podania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, składając Sprzedawcy na piśmie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 • W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego pod następujący adres: 02-389 Warszawa, al. Bohaterów Września 9/103, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

 • Klient zwracając towar ma obowiązek zabezpieczyć wysyłany towar, tak aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu.

 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w art. 10 ust. 3 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, m. in. w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 • Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym.

 • W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi należność za zwrócony Towar w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru do sprzedawcy.§ 4 Reklamacje
 • Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

 • Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone m.in. osobiście lub na piśmie na adres Sprzedawcy: 02-389 Warszawa, al. Bohaterów Września 9/103.

 • Klient nie będący konsumentem, nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest uprawniony do złożenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.§ 5 Dane osobowe
 • Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z realizacją zamówień. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień.

 • Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia.§ 6 Postanowienia końcowe
 • Wszystkie nazwy Towarów, opisy oraz zdjęcia zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

 • W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z dotychczasowym Regulaminem.

 • Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.sera reptibioclear 100ml bio filtr Promocja
SE-02847
Kostka kokos chips 500g Kostka kokos chips 500g Bestseller
Jelly Pots pokarm w żelu Bestseller
IMC1
Kontakt z nami:
Telefon: 603322348
e-mail: kontakt@galapagos.sklep.pl

Pracujemy w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.